Udržitelnost v praxi: jak může fotovoltaika zlepšit životní prostředí

Solární energie je čistá, udržitelná a nákladově efektivní a využívání solárních a fotovoltaických technologií se v posledních letech výrazně zvýšilo. V tomto článku se podíváme na to, jak mohou solární a fotovoltaická energie pomoci řešit environmentální výzvy, jako je změna klimatu a znečištění ovzduší, včetně jejich uhlíkové stopy a recyklačního potenciálu.

broken image

Snížení znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší je další významnou ekologickou výzvou způsobenou spalováním fosilních paliv. Používání fosilních paliv v dopravě, při výrobě energie a vytápění je pro náš den nezbytné, ale může vést ke zvýšené úrovni látek znečišťujících ovzduší, jako jsou pevné částice, oxidy dusíku a oxid siřičitý. Tyto znečišťující látky mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví, včetně respiračních a kardiovaskulárních onemocnění.

Fotovoltaika naproti tomu může snížit naši závislost na fosilních palivech tím, že bude využívat čistou a udržitelnou sluneční energii, která časem sníží znečištění ovzduší. Elektřina vyrobená solárními systémy může být použita k výrobě elektřiny, vytápění a chlazení a v závislosti na množství instalovaného výkonu může pokrýt veškeré potřeby elektřiny průměrné domácnosti i továrny. Můžete si přečíst článek "Náklady a přínosy domácí fotovoltaické instalace o výkonu 6 kW", který sestavila společnost Maysun.

broken image

Zlepšení změny klimatu

Změna klimatu je jednou z nejvýznamnějších environmentálních výzev, kterým současný svět čelí a které mohou vést k řadě dopadů, jako je oteplování a zvyšování hladiny moří, což zase může vést ke snížení produkce potravin a zdravotním rizikům. Je způsobena hromaděním skleníkových plynů v atmosféře, především oxidu uhličitého (CO2). Na rozdíl od fosilních paliv nevypouštějí solární a fotovoltaické systémy při výrobě elektřiny žádné škodliviny a využívají čistou, udržitelnou a obnovitelnou solární energii, která snižuje emise CO2.

broken image

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa je vyjádřením "spotřeby uhlíku" osoby nebo skupiny, tj. celkového množství skleníkových plynů vypouštěných při výrobě, používání a likvidaci. Čím více "uhlíku" se spotřebuje, tím více "oxidu uhličitého" se vyprodukuje a tím větší "uhlíková stopa" vzniká. Čím větší je "uhlíková stopa", tím menší je "uhlíková stopa". Ve srovnání s fosilními palivy má fotovoltaika relativně nízkou uhlíkovou stopu. Výroba solárních panelů a dalších součástí fotovoltaického systému vyžaduje energii, ale ta je kompenzována snížením emisí v průběhu životního cyklu fotovoltaického systému.

Uhlíkovou stopu fotovoltaiky lze dále snížit použitím recyklovaných materiálů při výrobě.

broken image

Potenciál recyklace

Fotovoltaické systémy mají dlouhou životnost, obvykle 20-30 let. Po skončení životnosti je však třeba tyto systémy zlikvidovat, což představuje potenciální problém pro nakládání s odpady. Naštěstí recyklace solárních panelů a dalších součástí může snížit množství odpadu a šetřit přírodní zdroje. Recyklace fotovoltaických modulů je povinná podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE), která zahrnuje sběr a recyklaci odpadu vzniklého z elektrických a elektronických zařízení, včetně fotovoltaických panelů. Cílem je vyvinout uzavřené systémy recyklace fotovoltaických modulů, aby se snížilo množství odpadu a zlepšila udržitelnost fotovoltaické technologie.

Z fotovoltaických systémů lze získat cenné materiály, jako je křemík, hliník a měď, které lze znovu použít k výrobě nových solárních panelů.

broken image

Závěrem lze říci, že instalace fotovoltaických panelů má velmi mnoho ekologických výhod a že pod vlivem klimatických cílů EU pro rok 2030 se všichni usilovně snaží snižovat emise uhlíku a pracovat na dosažení cíle ekologizace. Naším posláním je Make Energy Sustainable, Make Life Better, jak uvádí společnost Maysun solar.

Maysun Solar, jako výrobce fotovoltaických modulů s 15 lety profesionálních zkušeností, vám může poskytnout vysoce kvalitní solární panely, klikněte na tlačítko níže a kontaktujte nás pro cenovou nabídku produktu.